به نام مهربان پروردگارم

سلام

 

چشم دوخته بود به نگاه همیشه مهربان مرد زندگی اش. مثل هر روز با صدایی ظریف تکرار کرد:

برای اخرین بار میگم: بیشتر از این تلاش نکن، بی فایده است، تو هرگز آدم نمیشی!

یک بار دیگر به نگاه گرم و متبسم مرد خندید و ادامه داد:

تو هرگز آدم نمیشی ، فرشته خوبی ها...مهربانی ها...گذشت ها...

فرشته ها هرگز آدم نمیشن...فرشته ی دوست داشتنی من...!

 

به قول رویا: همیشه مهربان بمان....

دسته ها : عمومی
سه شنبه شانزدهم 7 1387
X